O projekcie


Czy wiesz, że regularne badania cytologiczne pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentowe uchronienie przed rakiem szyjki macicy?

Skorzystaj z darmowej cytologii. To szybkie i bezbolesne badanie.
Zapisz się na www.cytologia-pomorze.pl/umow-badanie/ lub zadzwoń na Infolinię 58 727 01 30*

Program skierowany do mieszkanek województwa pomorskiego w wieku od 25 do 59 lat.


Projekt pn. Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego

 • Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie
 • Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy
 • Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy
 • Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
 • Wartość projektu: 4 993 199,81 zł
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 743 539,82 zł (95% kosztów kwalifikowanych)
 • Planowany czas realizacji: 2017-2020

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej.

Grupę docelową stanowią kobiety aktywne zawodowo w wieku 25 – 59 lat, z terenu województwa pomorskiego. Do projektu zostanie włączonych 7056 kobiet.


Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania przez kobiety profilaktycznych badań cytologicznych,
 • Umożliwienie dostępu do badań cytologicznych kobietom z obszarów wiejskich i miejsc o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań cytologicznych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie zmian nowotworowych u kobiet spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej kobietom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka szyjki macicy.

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi w terenie. Dlatego pierwszym krokiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.
 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.
 • Realizacja badań cytologicznych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne dla co najmniej 7056 kobiet - aktywnych zawodowo mieszkanek województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkanek terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie z obszarów wiejskich.

Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy są:

inteligentny obiekt wektorowy3x9 inteligentny obiekt wektorowy3x2

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora