Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanych

poniżej celach przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z

o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym

zgodnie z wpisem do KRS pod numerem KRS 0000478705, NIP 583-316-22-78.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

     * Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot

leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803

Gdańsk;

     * Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

jest  Andrzej Kopytek,  adres e-mail akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu

587640339;

     * Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzgodnienia

szczegółów wykonania  badania kolonoskopowego, a następnie w

przypadku zgłoszenia się na badanie, w celu ochrony stanu zdrowia,

profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, świadczenia usług

zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem,

pielęgnowaniem, rehabilitacją lub świadczeniem innych usług

zdrowotnych, zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych w COPERNICUS

PL Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9  ust 2  lit. h

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw

pacjenta.

     * Dane mogą zostać udostępnione-innym podmiotom leczniczym

udzielającym świadczeń zdrowotnych na Pani/Pana rzecz,  podwykonawcom

wykonującym usługi na rzecz COPERNICUS PL Sp. z o.o., w związku z

którymi niezbędny jest dostęp do danych osobowych (min. podmiotom

wykonującym transport, podmiotom świadczącym usługi infolinii,

dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację itp.). Dane

Pani/Pana mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie

Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw

pacjenta.

     * Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa

trzeciego.

     * Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2020 roku, a w

przypadku wykonania badania przez okres wymagany przepisami prawa -

najczęściej będzie to okres 20 lat. Szczegółowe unormowania w tym

zakresie zawiera min art. 29 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta .

     * Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprzeciwu,

żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

przeniesienia danych

     * Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

     * Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Brak podania danych osobowych

może spowodować odmowę podjęcia procesu leczenia.

     * Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i

nie będą podlegały profilowaniu.